REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa we wszystkich konferencjach, szkoleniach,warsztatach, kursach, organizowanych przez Organizatora w miejscu przez niego wskazanym, w tym za pośrednictwem Serwisu internetowego należącego do Organizatora, zasad korzystania z tych usług oraz zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

I. Definicje:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie lub Polityce prywatności stosuje się poniższe określenia i definicje przypisane im są następujące znaczenia:

 1. Administrator – podmiot w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO.
 2. Formularz rejestracyjny – dokument według wzoru Organizatora, dostępny w postaci elektronicznej służący do rejestracji Uczestnika.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – zapis informatyczny utworzony dla Użytkownika Serwisu internetowego,umożliwiający korzystanie z Serwisu internetowego oraz gromadzenie informacji na temat dotychczas wykonywanych przez Użytkowników czynności.
 5. Organizator – podmiot organizujący Wydarzenie, tj. Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 69 A, 02-384 Warszawa,wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000216866, NIP 9511947254, REGON 016125048.
 6. Polityka prywatności – dokument stanowiący zbiór praw Użytkownik Serwisu internetowego jak i obowiązków Administratora tego Serwisu internetowego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 7. Potwierdzenie rejestracji Konta – wiadomość elektroniczna kierowana na adres e-mail Zamawiającego w celu potwierdzenia rejestracji Konta.
 8. Potwierdzenie udziału – e-mail wysyłany przez Organizatora w odpowiedzi na Zgłoszenie.
 9. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli Umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji informacji o Działalności gospodarczej (art. 38a Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 10. Regulamin – niniejszy dokument, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 11. Rejestracja – czynność polegająca na uzupełnienie formularza w celu założenia Konta w Serwisie internetowym.
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 13. Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod linkiem kongres.dermatologia-estetyczna.pl.
 14. Umowa – zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorem umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest udział Uczestnika w Wydarzeniu i ewentualne Usługi dodatkowe. O ile niezostanie to postanowione inaczej, prawa i obowiązki Zamawiającego i Organizatora określa niniejszy Regulamin.
 15. Usługi dodatkowe – dodatkowe i dobrowolne usługi świadczone dla Uczestników bądź to bezpośrednio przez Organizatora bądź pośrednio z jego udziałem, każdorazowo publikowane w Wydarzeniu.
 16. Uczestnik – osoba, która została oddelegowana przez Zamawiającego do wzięcia udziału w Wydarzeniu. Uczestnik może być jednocześnie Zamawiającym w przypadku gdy mowa o osobie fizycznej.
 17. Wydarzenie – zorganizowane przez Organizatora szkolenie, konferencja, wydarzenie,warsztat, seminaria rozumiane ogólnie jako usługi szkoleniowe, z podaniem daty i miejsca spotkania, w celu omówienia konkretnej tematyki, w którym może wziąć udział każda osoba spełniająca określone warunki uczestnictwa. Pod pojęciem tym rozumiane są również debaty, sympozja, kongresy zarówno odbywane w formie stacjonarnej jak i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 18. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, która zdecydowała się delegować Uczestnika do wzięcia udziału w Wydarzeniu jako uczestnik lub prelegent. Zamawiający w Serwisie internetowym określany jest pod pojęciem „Użytkownika”.
 19. Zgłoszenie – działania podjęte przez Zamawiającego, mające na celu zarejestrowanie uczestnika w Wydarzeniu.

II. Rejestracja Konta:

 1. Dokonanie Zgłoszenia wymaga uprzedniego zarejestrowania w Serwisie internetowym skutkującym założeniem Konta Użytkownika.
 2. Zakres danych koniecznych do wskazania w ramach Rejestracji określa formularz dostępny w Serwisie internetowym. Do Rejestracji wymagane jest podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. hasło.
 3. W celu utworzenia Konta Użytkownik zobowiązany jest do Potwierdzenia rejestracji Konta poprzez zaakceptowanie dokonanej Rejestracji.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników określa Polityka prywatności.
 5. Warunkiem Rejestracji jest przekazanie przez Zamawiającego danych potrzebnych do zawarcia Umowy oraz akceptacja niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 6. Zamawiający nie może udostępniać danych pozwalających na dostęp do Konta osobom trzecim.
 7. W ramach utworzonego Konta Zamawiający ma dostęp do bieżących, organizowanych przez Organizatora wydarzeń, wgląd do wszystkich biletów na Wydarzenia i wystawionych dokumentów księgowych (faktur VAT).

III. Zgłoszenie:

 1. Zgłoszenie dokonywane jest w formie elektronicznej poprzez Formularz Rejestracyjny dostępny w Serwisie internetowym.
 2. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu odbywa się poprzez wskazanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. tytuł naukowy,
  3. numer prawa wykonywania zawodu,
  4. specjalizacji,
  5. adres zamieszkania, miasto, kod pocztowy,
  6. adres e-mail,
  7. członkostwo w SLDE lub wskazanie statusu studenta,
  8. telefon kontaktowy,
  9. wybranie dni Wydarzenia, w których Uczestnik ma zamiar wziąć udział,
  10. wybranie Usług dodatkowych, o ile takie wystąpią (przy czym nie jest do konieczne do wzięcia udziału w Wydarzeniu),
  11. oraz dokonania akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa dostępnego w Formularzu Rejestracyjnym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji podanych w zakresie pkt. 2 lit. c, g. W przypadku gdy Zamawiający w sposób celowy wprowadza Organizatora w błąd podając powyższe nieprawdziwe dane, Organizator uprawniony jest do naliczenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych), a w przypadku w którym takie zachowanie wypełnia znamiona czynu zabronionego Organizator powiadomi właściwe organy ścigania.
 4. Na skutek prawidłowego Zgłoszenia Zamawiający otrzymuje Potwierdzenie udziału wysłane na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. Potwierdzenie udziału nie jest tożsame z zawarciem Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorem. W tym celu Zamawiający zobowiązany jest do wykonania kolejnego kroku w ramach Formularza rejestracyjnego, a polegającego na uiszczeniu płatności z tytułu wzięcia udziału w Wydarzeniu oraz ewentualnego skorzystania z Usług dodatkowych.
 6. Dokonanie płatności skutkuje otrzymaniem na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracyjnym właściwego biletu na Wydarzenie oraz faktury VAT. Bilet na Wydarzenie stanowi potwierdzenie zawarcia umowy, a tym samym uczestnictwa Uczestnika na Wydarzeniu.

IV. Cena, warunki płatności:

 1. Cena za udział w Wydarzeniu jest każdorazowo podana w Serwisie internetowym przed wypełnieniem przez Zamawiającego Formularza rejestracyjnego.
 2. Cena obejmuje wyłącznie udział w Wydarzeniu, w tym Usługi dodatkowe o ile zostały one przez Zamawiającego wybrane i opłacone.
 3. Cena obejmuje wysokość opłaty za udział w Wydarzeniu za jednego Uczestnika, chyba że co innego wynika z opisu Wydarzenia.
 4. Płatność odbywa się za pośrednictwem portalu przelewy24.pl z uwzględnieniem regulaminu świadczonej usługi dostępnego każdorazowo przed dokonaniem płatności.
 5. W przypadku wpłaty płatności przelewem tradycyjnym Zamawiający lub Uczestnik zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych umożliwiających identyfikację Uczestnika, którego dotyczy wpłata oraz identyfikację Wydarzenia.
 6. Organizator jest uprawniony do odmowy udzielenia potencjalnemu Uczestnikowi możliwości udziału w Wydarzeniu w sytuacji, w której Organizator nie ma potwierdzenia, że Zamawiający lub Uczestnik dokonał płatności za udział w Wydarzeniu.

V. Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego oraz Organizatora:

 1. Organizator zobowiązuje się świadczyć usługi z zachowaniem należytej staranności, tak aby zagwarantować Uczestnikom udział w Wydarzeniu zgodnie z jego opisem.
 2. Uczestnik akceptuje, iż Organizator część usług w zakresie np. obsługi cateringowej, księgowej,ochroniarskiej, ubezpieczeniowej, tłumaczeniowej powierza podmiotom profesjonalnie wykonującym tego typu usługi.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie Wydarzenia. W takiej sytuacji Organizator zwróci na rzecz Zamawiającego środki pieniężne w pełnej wysokości.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu Wydarzenia, w tym prelegentów w sytuacjach zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora a leżących po stronie prelegentów. W takiej sytuacji Organizator zwróci na rzecz Zamawiającego środki pieniężne w pełnej wysokości w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od zawartej Umowy w terminie 3dni od dnia opublikowania przez Organizatora informacji o zmianie planu Wydarzenia, w tym prelegentów.
 5. Organizator uprawniony jest do odmowy świadczenia usług Zamawiającym w sytuacji, w której Zamawiający bądź Uczestnik nie uiścili należnej ceny z tytułu udziału w Wydarzeniu lub Usług dodatkowych.
 6. Uczestnicy i Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed zarejestrowaniem Konta i wypełnieniem Formularza Rejestracyjnego.
 7. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia ceny z tytułu udziału w Wydarzeniu lub Usług dodatkowych w terminie i w sposób określony przez Organizatora dla danego Wydarzenia.

VI. Własność intelektualna i prawa autorskie majątkowe:

 1. Wszelkie materiały, nagrania, publikacje, znaki towarowe, handlowe oraz inne treści i dzieła publikowane, prezentowane, retransmitowane, rozpowszechniane w czasie trwania Wydarzenia podlegają i są objęte ochroną prawa autorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 4lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z nich bez zgody właściciela jest zabronione, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 2. Z chwilą dostarczenia Uczestnikowi materiałów, o których mowa w pkt. 1 powyżej,Organizator udziela niewyłącznej, niezbywalnej, terminowej (na czas uczestnictwa w Wydarzeniu.) licencji na korzystanie z tych materiałów jedynie dla potrzeb własnych Uczestnika.
 3. Uczestnik nie ma prawa nagrywania, retransmisji, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu Wydarzenia oraz jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji (sublicencje), chyba że zgody na to udzieli Organizator.
 4. Jeśli Uczestnik zamierza rejestrować, udostępniać i archiwizować treść Wydarzenia,zobowiązany jest do uprzedniego kontaktu z Organizatorem w celu określenia warunków wykorzystania treści Wydarzenia i pozyskania zgody.
 5. Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu wyraża zgodę na utrwalenie i upublicznienie swojego wizerunku w celach reklamowych danego Wydarzenia lub kolejnych Wydarzeń organizowanych przez Organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, opinie, zalecenia, działania zaniechania wygłaszane przez prelegentów i Uczestników Wydarzenia. Osoby te mają swobodę wypowiedzi i wszelkie wypowiedzi oraz działania podejmują w imieniu i na rachunek własny. W szczególności Organizator zastrzega, iż wszelkie terapie lub inne procedury medyczne zastosowane o oparciu o treści zawarte w Wydarzeniu mogą być podjęte wyłącznie na własne ryzyko osoby je podejmującej.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia przepisów prawa, a w szczególności prawa autorskiego, dobrego imienia i czci osób fizycznych lub instytucji, Organizator może każdej chwili przerwać udział Uczestnika w Wydarzeniu.

VII. Postanowienia w zakresie odstąpienia od Umowy i reklamacji:

 1. Niniejsze postanowienia stosuje się wyłącznie do Umów, w których Zamawiającym jest Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem Organizatora, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem poniższych punktów.
 3. Za datę zawarcia Umowy strony uznają datę dokonania przez Zamawiającego lub Uczestnika całości płatności za udział w Wydarzeniu.
 4. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Zamawiający może skorzystać z wzoru formularza jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl
 6. W przypadku zawarcia Umowy na tyle późno, że Wydarzenie ma nastąpić przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, Zamawiający wyraża zgodę na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed terminem odstąpienia od Umowy. Wobec powyższego, Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na spełnienie przez Organizatora świadczenia przewidzianego Umową przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 287 z późn. zm.). Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 6 powyżej oraz potwierdzenie informacji o ograniczeniu uprawnienia do odstąpienia od Umowy jest warunkiem zawarcia Umowy.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę o której mowa w punkcie 6 powyżej.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Organizator ma obowiązek zwrócić nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wszystkie dokonane przez Zamawiającego płatności.
 9. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 10. Zamawiający lub Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Organizatora. Reklamację należy wnieść w drodze elektronicznej wysyłając e-mail na adres stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl . Reklamację powinna zawierać nazwę Zamawiającego lub Uczestnika, powód reklamacji, opis roszczenia oraz jeżeli to możliwe dowód (np. w postaci print screena, fotografii) na poparcie zasadności reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w prawidłowej postaci na wskazany wyżej adres e-mail, a odpowiedź na nią zostanie przesłana na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili przy czym każdorazowo zmiana ta poprzedzona zostanie zawiadomieniem Użytkowników, nie później niż 14 dni przed ich wejściem. Jeżeli zamawiający nie zaakceptuje zmian Regulaminu może zrezygnować ze świadczonych usług poprzez poinformowanie Administratora o skorzystaniu z uprawnienia do usunięcia jego Konta.
 3. Niniejszy Regulaminu obowiązuje od dnia 08.04.2021.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Formularz odstąpienia od Umowy:Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej69 A, 02-384 Warszawa

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od Umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Lekarzy Dermatologów Estetycznych z siedzibą w Warszawie.

Data zawarcia Umowy:

Imię i nazwisko Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego:

Adres Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego:

Data i podpis Konsumenta/Przedsiębiorcy uprzywilejowanego: