POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO kongres.dermatologia-estetyczna.pl

Chcąc zapewnić odpowiednie zabezpieczenia poszanowania podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, wypełniając jednocześnie nałożony na nas obowiązek, przygotowaliśmy dokument stanowiący zbiór praw Użytkowników Serwisu internetowego kongres.dermatologia-estetyczna.pl jak i obowiązków Administratora tego Serwisu internetowego. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego w jaki sposób gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane są informacje dotyczące danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego kongres.dermatologia-estetyczna.pl. Użyte poniżej, a zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług pojęcia mają takie znaczenia jakie nadano im w Regulaminie świadczenia usług opublikowanym w Serwisie internetowym https://kongres.dermatologia-estetyczna.pl/

 1. Administrator danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest: Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 69 A, 02-384 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000216866, NIP 9511947254, REGON 016125048. W celu skontaktowania się bezpośrednio z Administratorem danych osobowych napisz do nas na adres e-mail stowarzyszenie@dermatologia-estetyczna.pl lub listem poleconym na adres ul. Włodarzewska 69a, 02-384 Warszawa.
 2. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych: Podczas przetwarzania danych osobowych Użytkowników Administrator stosuje się do niniejszych zasad:
  • zgodność z prawem, przejrzystość, rzetelność – przetwarzane dane osobowe odbywają się w sposób oparty na przepisach prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), z uwzględnieniem faktu aby osoba, której dane są przetwarzane była w sposób czytelny informowana o posiadanych uprawnieniach.
  • ograniczony cel – przetwarzanie danych odbywa się w konkretnych i uzasadnionych celach Administratora.
  • adekwatność i minimalizacja – przetwarzanie odbywa się tylko w zakresie takich danych, które są niezbędne do ustalonych przez Administratora celów przetwarzania danych.
  • 1prawidłowość – dane osobowe są weryfikowane przez Administratora i podlegają sprostowaniu w razie potrzeby.
  • poufność i integralność – przetwarzanie danych odbywa się w sposób zapewniający ochronę przed niedozwolonym ich ujawnieniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
  • czas przechowywania danych osobowych – niniejsza Polityka prywatności definiuje czas przez jaki Administrator przetwarzana dane osobowe Użytkowników.
 3. Przetwarzanie danych: Korzystanie z Serwisu internetowego kongres.dermatologia-estetyczna.pl wiąże się z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkownika takich jak:
  1. imię i nazwisko – dane te mogą być przetwarzane, gdy Użytkownik przekaże je bezpośrednio przy rejestrowaniu Konta;
  2. adres poczty elektronicznej – dane te mogą być przetwarzane, gdy Użytkownik przekaże je bezpośrednio przy rejestrowaniu Konta; poprzez adres e-mail realizowana jest każdorazowo rejestracja do Konta; Użytkownicy mogą również wykorzystywać adres poczty elektronicznej do celów informacyjnych kierowanych do Administratora;
  3. adres poczty elektronicznej i hasło do Konta Użytkownika – dane te mogą być przetwarzane w celu weryfikacji Konta Użytkownika, jego uprawnień oraz dostępu do funkcjonalności Serwisu internetowego;
  4. numer prawa wykonywania zawodu, tytuł naukowy, specjalizacja – dane te mogą być przetwarzane gdy Użytkownik przekaże je przy rejestracji Konta lub rejestracji na Wydarzenia w celu dostosowania dla Użytkowników oferty wydarzeń naukowych realizowanych przez Administratora w oparciu o przesłane im informacje handlowe;
  5. adres zamieszkania, miasto, kod pocztowy – dane te mogą być przetwarzane gdy Użytkownik przekaże je przy rejestracji Konta lub rejestracji na Wydarzenia w celu weryfikacji prawidłowości danych osobowych Użytkownika, a także w sytuacji w której koniecznym jest nawiązanie innego niż elektroniczny sposobu kontaktu z Użytkownikiem Serwisu internetowego;
  6. telefon kontaktowy – dane te mogą być przetwarzane gdy Użytkownik przekaże je przy rejestracji Konta lub rejestracji na Wydarzenia w celu umożliwienia Administratorowi nawiązania kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem dla przekazania mu informacji dotyczących Wydarzeń, w tym przypomnień o Wydarzeniach;
  7. członkostwo w SLDE lub posiadanie statusu studenta – dane te mogą być przetwarzane gdy Użytkownik przekaże je przy rejestracji Konta lub rejestracji na Wydarzenia w celu zaoferowania Użytkownikowi dodatkowych usług lub zniżek w Wydarzeniach realizowanych przez Administratora;
  8. adres IP urządzeń Użytkownika – dane te mogą być przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu internetowego; zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu internetowego, w tym w celach technicznych aby usprawnić funkcjonowanie Serwisu internetowego;
  9. informacje o urządzeniach Użytkownika – dane te mogą być przetwarzane w celu ustalenia rodzajów urządzeń, z których korzystają Użytkownicy przy użytkowaniu Serwisu internetowego. Informacje te gromadzone są za pomocą plików cookies przy czym służą usprawnieniu funkcjonalności Serwisu internetowego. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 RODO, tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 4. Zakres i okres przetwarzanych danych osobowych:
  1. dane przetwarzane są w zakresie podanym przez Użytkownika w formularzach dostępnych w Serwisie internetowym, z tym zastrzeżeniem że niepodanie niektórych danych osobowych nie uprawnia do rejestracji Konta lub uczestnictwa w Wydarzeniu. Dane przetwarzane są w zakresie w jakim Użytkownik wyrazi na to zgodę oraz w zakresie w jakim jest to konieczne dla funkcjonowania Serwisu internetowego. Szczegółowe wskazanie przetwarzanych danych określa pkt. 3 powyżej;
  2. w formularzach, w których Serwis internetowy wymaga podania danych, dane te są niezbędne do korzystania z Serwisu internetowego oraz uczestnictwa w Wydarzeniach;
  3. dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągnięcia celów określonych w ramach niniejszej Polityki prywatności. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 5 ppkt. poniżej;
  4. okres przechowywania danych osobowych zależny jest od obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego (np. dla spraw związanych z dokumentacją księgową wynosi 5 lat). W przypadku danych osobowych, które są przekazywane przez Użytkowników dobrowolnie okres ten wynosi 2 lata od daty pozyskania tych danych i stanowi okres, w którym Administrator może nawiązać z Użytkownikiem kontakt w celu przedstawienia mu oferty w zakresie kolejnych organizowanych przez Administratora Wydarzeń.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego celem wzięcia udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Administratora, w tym weryfikowaniu tożsamości Użytkownika,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność wypełniania obowiązków prawnych obciążających Administratora,
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony prawnie interes Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań cywilnych, karnych, jeżeli zostały one wszczęte w tym okresie; także poprawa jakości świadczonych usług; wykrywanie nadużyć w korzystaniu z Serwisu internetowego; dostosowania dla Użytkowników oferty wydarzeń naukowych realizowanych przez Administratora,
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. każdorazowa zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
 6. 6. Cel przetwarzania danych osobowych: Poza celami wskazanymi w pkt. 3 powyżej, przetwarzanie danych osobowych odbywa się m.in. w celu:
  1. świadczenia usług w postaci organizowania Wydarzeń z udziałem Użytkowników. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia należytej jakości usługi w postaci zorganizowanych Wydarzeń;
  2. tworzenia statystyk. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do tworzenia statystyk w zakresie ilości Użytkowników biorących udział w Wydarzeniu, publikacji danych Użytkowników jako prelegentów Wydarzenia, tj. imię i nazwisko, stopień naukowy, specjalizacja;
  3. rozwoju funkcjonalności Serwisu internetowego. Dane mogą być wykorzystywane jako podstawa do dalszego rozwoju i ulepszania funkcjonalności Serwisu internetowego;
  4. zbierania ocen i recenzji Użytkowników o odbytych wydarzeniach. Te informacje mogą stanowić weryfikację jakości usług świadczonych w ramach wydarzeń organizowanych przez Administratora;
  5. nawiązaniu komunikacji z Użytkownikiem. Dane w postaci danych kontaktowych Użytkownika mogą być używane do wysyłania powiadomień (np. o wystawionej fakturze, zbliżającym się wydarzeniu, możliwości pobrania planu wydarzeń), wiadomości przypominających lub informujących o nowych Wydarzeniach.
 7. Prawa Użytkownika: Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO;
  2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO;
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO;
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO;
  5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO;
  6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO;
  8. w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 5 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO;
  10. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO, z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.uodo.gov.pl. W celu realizacji wyżej wskazanych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych wskazanych w pkt. 1 Polityki prywatności.
 8. Pozostałe informacje:
  1. automatycznie analizowane są informacje w zakresie prawidłowego wypełnienia wszystkich pól koniecznych do założenia i korzystania przez Użytkownika z Serwisu internetowego i każdorazowego logowania do jego dostępu. W przypadku nieprawidłowego wskazania danych określonych w tych polach, Serwis internetowy w sposób automatyczny odmówi Użytkownikowi dostępu.
  2. dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
  3. w zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, usuwając dane podane dobrowolnie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które konieczne są do funkcjonowania Serwisu internetowego, Użytkownik nie ma dostępu do funkcjonalności Serwisu internetowego w postaci możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu.
  4. Administrator nie przewiduje obrotu danymi i nie sprzedaje ani nie użycza przechowywanych danych osobowych innym osobom lub instytucjom. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym podmiotom (w tym organom państwna ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń odpowiednich organów państwa. Administrator powierza dane osobowe w możliwie najmniejszym zakresie, z uwzględnieniem zasad adekwatności i minimalizacji przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w zakresie organizowanych Wydarzeń, tj. podmiotom zajmującym się usługami księgowości, doradczymi, prawniczymi, ubezpieczeniowymi, ochroniarskimi, noclegowymi, cateringowymi, tłumaczeń. W przypadku gdyby doszło do przekazania danych osobowych innym dostawcom usług każdorazowo informujemy o tym Użytkownika, a od dostawców usług wymagamy zachowania bezpieczeństwa i ochrony przekazanych im danych osobowych.
  5. Administrator zastosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych Użytkownika w sposób adekwatny do zagrożeń i kategorii 5danych podlegających ochronie. Administrator w szczególności chroni dane osobowe Użytkownika przed ujawnieniem, przejęciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, a także przed wszelkimi zmianami, utratą lub zniszczeniem. Niniejsza Polityka prywatności Serwisu internetowego kongres.dermatologia-estetyczna.pl obowiązuje od dnia 08.04.2021 r. Każdorazowo o zmianie Użytkownik jest informowany w sposób widoczny i zrozumiały, za pośrednictwem wskazanego przez niego adres e-mail.

Pliki cookies:

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe – które są umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika podczas jego każdej wizyty, co pozwala naszym witrynom internetowym zapamiętać komputer Użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz posiadającym dostęp do nich. Rejestrowanie czynności Użytkowników za pomocą plików cookies następuje w sposób automatyczny. Gromadzone informacje pozwalają podnieść jakość świadczonych usług w ramach Serwisu internetowego dla jej Użytkowników. W ramach użytkowania Serwisu internetowego wyróżniamy pliki cookies stałe i sesyjne:

 1. dla zapewnienia wydajności stosujemy pliki cookies sesyjne, które w chwili zamknięcia przeglądarki są usuwane. Ich rolą jest zapewnienie kompatybilności i optymalizacji korzystania z Serwisu internetowego;
 2. dla zwiększenia bezpieczeństwa stosujemy pliki cookies sesyjne, które w chwili zamknięcia przeglądarki są usuwane. Ich rolą jest sprawdzenie czy urządzenie użytkownika jest bezpiecznie zalogowane przez cały czas trwania jego wizyty;
 3. dla zapamiętania preferencji stosujemy pliki cookies sesyjne, które w chwili zamknięcia przeglądarki są usuwane. Ich rolą jest spersonalizowanie funkcjonalności Serwisu internetowego tak abyś każdorazowo np. nie musiał ustawiać języka;
 4. dla analizy sposobu korzystania z Serwisu internetowego stosujemy pliki cookies sesyjne, które w chwili zamknięcia przeglądarki są usuwane. Ich rolą jest zbieranie statystyk odnośnie korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkowników;
 5. dla obsługi wtyczek i widgetów stosujemy pliki cookies stałe, które usuwane są dopiero po dłuższym okresie nie korzystania z Serwisu internetowego. Ich rolą jest odnotowywanie interakcji Użytkowników w Serwisie internetowym np. za pomocą udostępnień, powiadomień, przekierowań do innych platform;
 6. dla dostarczania właściwych treści marketingowych stosujemy pliki cookies stałe, które usuwane są dopiero po dłuższym okresie nie korzystania z Serwisu internetowego. Ich rolą jest dostarczanie reklam o kolejnych Wydarzeniach, które są dla Użytkownika najbardziej istotne i interesujące.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, Użytkownik, nie będzie mógł korzystać w pełni z wszystkich funkcjonalności Serwisu internetowego. Dla skonfigurowania opcji swojego urządzenia końcowego w celu prawidłowego odbioru plików cookies Użytkownik musi wejść w ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom: